Vores organisation

Koncern IT er drevet af digital udvikling

Koncern IT er en enhed under Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Vores rolle er at understøtte Københavns Kommunes forvaltninger med optimale it-løsninger og bidrage til effektiviseringer gennem digitalisering for dermed at gøre hverdagen nemmere for medarbejdere og borgere i kommunen. Sammen med resten af Økonomiforvaltningen stræber vi efter at imødekomme forvaltningernes digitaliseringsbehov og på samme tid skabe økonomisk råderum til forvaltningernes kerneopgaver.

Koncern IT servicerer omkring 45.000 medarbejdere i hele Københavns Kommune og er med over 450 ansatte en af Danmarks største it-arbejdspladser. Vores IT har betydning for, at Københavns Kommunes ansatte har de bedste digitale værktøjer til at servicere borgerne. Vi leverer og drifter it-infrastrukturen i alle kommunens forvaltninger. Vi bidrager til udvikling af digitale løsninger, rådgiver om ny teknologi og sikrer sammenhængende processer på tværs af kommunens it-udvikling.

Direktionen
Vores direktion består af direktør Kristina Skovdal og afdelingscheferne  Andreas Hare, Cecilie Wulff Juul Jørgensen, og Mikkel Folmø. Kontorcheferne refererer til afdelingscheferne.

Læs mere om Koncern IT's serviceområder

Vis alle

Udbudsrådgivning og Kontraktstyring

Gennemførelse af udbud og kontraktstyring af forvaltningernes IT-løsninger

Serviceområdets formål er at skabe værdi for forvaltningerne ved at rådgive og håndtere juridiske og økonomiske aspekter, når forvaltningerne anskaffer, fornyer eller udfaser it- systemer. Serviceområdet har dermed særligt fokus på, at blive forvaltningernes foretrukne juridiske sparringspartner og rådgiver i håndteringen af IT-systemer- og kontrakter.

Serviceområdet har ansvar for kontrakt- og licensstyring af it-kontrakter på tværs af Københavns Kommune. Serviceområdet skal i samarbejde med Københavns Ejendomme og Indkøb sikre paradigmearbejde for indgåelse af IT-kontrakter. Serviceområdet skal yde relevant og fagligt funderet udbudsrådgivning og forhandling, når forvaltningerne anskaffer nye systemer.

En vigtig ambition for serviceområdet er at kunne skabe en forståelse for den effektivisering, forvaltningerne kan opnå gennem kontraktstyring. Dermed har serviceområdet ansvaret for it-kategoristyring og koordinering af effektiviseringer på it-området på tværs af forvaltningerne.

Kontorchef: Katrine Lammers

Projekter og tværgående systemer

Serviceområdet rådgiver, projektleder, behovsafdækker, implementerer og drifter indenfor forvaltningsvendt og tværgående it-projektledelse og –drift.

Dette for at skabe synlig værdi for vores kollegaer i forvaltningerne og for Københavns Kommunes borgere. Udgangspunktet for denne opgaveløsning er at interessehåndtere og drive gode it-projekter I københavns Kommune.

Serviceområdets kerneopgaver:

Bistå med tekniske rådgivning og projektledelse ved it-anskaffelser, udbudsprocesser og systemimplementeringer i, og på tværs af, forvaltningerne. Tekniske application management af primært kommunens tværgående systemportefølje.

Kontorchef(er):

Heinrik Binderup Mathiasen, Henrik Jordansen og Sidsel Groth-Rasmussen Wos

Sikkerhed

Forvaltningernes mulighed for at bruge sikkerhed som service til at tage sikre systemer i brug

Serviceområdets formål er at sikre, at sikkerhed opleves som en service, som gør forvaltningerne i stand til at tage sikre systemer i brug og anvende dem på en sikker måde. Det skal være tydeligt for forvaltningerne, hvad der er sikkerhedsmæssigt tilstrækkeligt for at løsninger og data i Københavns Kommune kan bruges sikkert. Den sikkerhedsmæssige overskuelighed, som ønskes opnået med serviceområdet, operationaliseres ved at binde de eksisterende tekniske discipliner, brugerrettede indsatser og myndighedsopgaven på sikkerhedsområdet sammen.

Det er et fokus for serviceområdet, at forvaltningerne oplever, at der er et samlet koncept for risikovurderinger, sikkerhedsgodkendelser, tilsyn, logning og monitorering i KIT.

Kontorchef: Anders Reuter og Tomas Pultz (konstitueret)

Strategi og Forvaltningsrelationer

Forvaltningssamarbejde, ledelsesstøtte og governance

Serviceområdet har samlet set til opgave at være relationsskabende i forhold til forvaltninger og andre samarbejdsparter. Samtidig er serviceområdet drivende på strategiske indsatser og analyser og på at løfte styringen af IT i Københavns Kommune, for eksempel via IT-projektråd.

Både forvaltninger og de fællesoffentlige parter har den første kontakt ind i Koncern IT gennem serviceområdet. Serviceområdet arbejder således strategisk med at varetage såvel kommunens som Koncern IT’s samlede interesser og med at sikre gode samarbejder med alle samarbejdsparter.

Desuden arbejder serviceområdet for at professionalisere styringen af IT i Københavns Kommune bredt set og i Koncern IT specifikt. I arbejdet med arkitektur, governance, porteføljestyring og rammer for styring har serviceområdet et fokus på værdiskabelse, og på gode, smidige processer uden unødigt bureaukrati. Endelig understøtter serviceområdet Koncern IT’s ledelse med analyser og udarbejdelse af beslutningsoplæg.

Kontorchef: Danny Søgaard

ØKF Digitaliseringskontor

Økonomiforvaltningens (ØKF) digitaliseringskontor driver ØKF’s digitaliseringsstrategi og understøtter høj kvalitet i arbejdet med digitalisering på tværs af forvaltningen

ØKF’s digitaliseringskontor arbejder efter en partnermodel, hvor de fem koncernenheder i ØKF – Byggeri København, Koncernservice, Rådhuset, Københavns Ejendomme og Indkøb samt Koncern IT sammen prioriterer indsatser og det strategiske grundlag for arbejdet med digitalisering i forvaltningen.

Digitaliseringskontoret er organisatorisk placeret i Koncern IT og består af medarbejdere fra både Koncernservice, Koncern IT og Københavns Ejendomme og Indkøb. Kontoret løser forskellige opgaver der spænder fra strategisk porteføljestyring og løft af det tekniske systemejerområde til investeringscases og bistand til it-anskaffelser.​ Herudover skal kontoret koordinere og understøtte forvaltningen på tilsynsområdet, herunder det årlige tilsyn med informationssikkerheden fra Koncern IT og Ekstern Revisions it-revision.

Kontoret understøtter ØKF’s samlede digitale udvikling og er sparringspartner, når koncernenhederne sætter digitaliseringstiltag i gang. Digitaliseringskontoret bidrager til kvalitet og compliance i it-anskaffelser i forvaltningen og guider i forretningsgangen for It-anskaffelser i tæt samarbejde med ØKF's forvaltningspartner.

Serviceområdet er pt. lagt ind under Forretningsudvikling.

Konstitueret kontorchef Danny Søgaard.

 

Udvikling og Teknologi

Udvikling og brug af ny teknologi i specifikke løsninger til forvaltningerne

Forvaltningerne efterspørger at kunne gennemføre udviklingsprojekter hurtigere, mere fokuseret og i stigende grad også mere agilt. For at kunne understøtte dette behov, skal Koncern IT sikre, at udviklingsfunktioner sammen med løsningsarkitekter, projekt- og procesledere, samt driftskompetencer arbejder dedikeret med udvikling, styring og drift af løsninger.

I takt med både cloud transformation og øget forretning på eksisterende platforme, skal serviceområdet bevæge sig mod en DevOps organisering - you build it, you run it.

Serviceområdet har snitflader til alle serviceområder, og har det fulde forretningsmæssige ejerskab til applikationer og platforme.

Kontorchefer: Rasmus L. Stisager, Sara Louise Nygård og Christian Thuesen

Den Digitale Arbejdsplads

Leverer arbejdsredskaber til Københavns Kommunes 30.000 it-brugere

Serviceområdet sikrer, at kommunens 30.000 IT-brugere oplever, at deres digitale arbejdsplads understøtter deres daglige arbejdsopgaver bedst muligt. Den digitale arbejdsplads består af de komponenter, der gør forvaltningernes medarbejdere i stand til at udføre deres arbejde. Det er selve pc’en, telefoner og tablets, standardsoftware, Office365 og fagsystemer, mobility-services, brugerstyring og brugersupport.

Serviceområdet binder således en række funktioner sammen, som fokuserer på IT- brugeren og den samlede brugeroplevelse fra start til slut. Det betyder for eksempel at IT-brugeren hurtigt får udleveret sine arbejdsredskaber, nemt kan logge på og bruge systemerne, samt at der ydes effektiv support og sagsløsning i samarbejdet mellem de forskellige supportniveauer.

Kontorchefer: Freddy Lassen, Haim Atar, Thomas Jørgensen, Djaco Ahmad (konstitueret) og Benedikte Finken

Infrastruktur og Cloud

Drift og udvikling af en sammenhængende it-infrastruktur i Københavns Kommune 

En sikker og stabil drift af kommunens infrastruktur er central for både Koncern IT  og Københavns Kommune som helhed. Serviceområdet Infrastruktur og Cloud er ansvarlig for kommunens serverdrift, backup, Cloud, Grunddatasystem (KKorg), integrationsplatform (KKI), datacentre, storage, SQL, firewall, print, telefoni, elektrikere og netværksdrift.  

I takt med cloudmigreringen ændres infrastrukturen, og det bliver en vigtig opgave at sikre stabil og forudsigelig drift både i overgangsfasen og efterfølgende. Derfor er en af serviceområdets væsentligste opgaver løbende at forberede Koncern IT’s infrastruktur til cloud-migreringen. 

Serviceområdet er kulturbærer for både Koncern IT’s tekniske omstilling, og måden hvorpå Koncern IT leverer services på i fremtiden. Fra en mere klassisk IT-organisation, hvor forvaltningerne bestiller services, er der i Infrastruktur og Cloud-organisationen fokus på at udbrede brugen af cloud samt at understøtte en kortere time-to-market og agile arbejdsmetoder. 

Kontorchef: Søren Schmidt og Johannes Leidesdorff-Madsen

Forretningsudvikling

Forretningsudviklings mål er, at understøtte den løbende udvikling af organisationen. Serviceområdet vil bestå af et team med kompetencer inden for strategiudvikling og eksekvering af projekter med fokus på forretningsudvikling, effektiviseringer samt koncepter for rekruttering og udvikling af medarbejdere. ​

Sammen med direktionen vil serviceområdet stå i spidsen for løbende at skabe de forandringer, der skal til for at KIT forbliver en stærk samarbejdspartner for kommunens forvaltninger. De primære opgaver vil både indebære udarbejdelse af strategier samt eksekvering af tiltag og forandringer. ​

Forretningsudviklings primære fokusområder:​

Løbende fokus på udvikling og forankring af Koncern IT’s strategi, så strategien oversættes til handling, herunder hvordan KIT fortsat forbliver en attraktiv arbejdsplads. ​

Identificere økonomiske effektiviseringer og kvalitetsforbedringer i Koncern IT’s services.​

Have for øje at understøtte en effektiv organisation med optimerede processer på tværs af de forskellige serviceområder.​

 

Kontorchef: Mikkel T. Jakobsen

Organisationsdiagram Koncern IT